by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

1

DispatchFactbookHistory

by Nederfrisia. . 2 reads.

Rulers of Nederfrisia / Heersers van Nederfrisia

Before Nederfrisia arose as a unitary state, the area consisted of various fiefs of which the then rulers were virtually autonomous. They ruled their territories virtually independently of any authority whatsoever.
Enno was ruler of Attena. His date of birth, date of death and period of reign over Attena are unknown, since there was little documented in those days. What we do know is that Enno had acquired Attena by inheritance through his parents, who had always been confidants of the Dukes of Lorraine and the Emperors of the Holy Roman Empire.
By further inheritance and a good marriage policy descendants of Enno have managed to expand their territories.

Enno Cirksena Attena (* 1380 - 1441) can be seen as the ancestor of the current House Cirksena. He was the son of Edzard Appingen-Greetsiel and his wife Doda tom Brok. Enno was a pioneer of the claim of the house Cirksena to dominion over Nederrisia, which his son, Ulrich I formally achieved when he was made Imperial Count in 1464.
Enno's first wife is not documented. He married his second wife Gela Syardsna of Manslagt ( 1455), daughter of Affo Beninga of Pilsum. After Gela's only son from her first marriage, Liudward Cirksena ("Syrtza") of Berum died without an heir mid 1530, Gela and her cousin Frauwa Cirksena ("Sirtzena") were the sole heirs of the family Cirksena in Berum. Enno seized the opportunity. His son Edzard from his first marriage, married Frauwa Cirksena, and Enno and Edzard adopted the family name and coat of arms of Cirksena to emphasize the succession.

Voordat Nederfrisia als eenheidsstaat ontstond, bestond het gebied uit verschillende heerlijkheden waarin de toenmalige heersers zo goed als autonoom waren. Zij bestuurden hun gebieden onafhankelijk van welk gezag dan ook.
Enno was heerser over Attena. Zijn geboortedatum, sterfdatum en periode van heerschappij over Attena zijn onbekend, gezien er in die dagen weinig gedocumenteerd werd. Wat we wel weten is dat Enno door vererving Attena had verkregen via zijn voorouders, die altijd vertrouwelingen waren geweest van de Hertogen van Lotharingen en de Keizers van het Heilige Roomse Rijk.
Door verdere vererving en een goede huwelijkspolitiek hebben de nazaten van Enno hun gebieden weten uit te breiden.

Enno Cirksena Attena (* 1380 - 1441) kan gezien worden als de stamvader van het huidige Huis Cirksena. Hij was de zoon van Edzard van Appingen-Greetsiel en zijn vrouw Doda tom Brok. Enno was een pionier op het gebied van de claim van het huis Cirksena om de heerschappij over heel Nederfrisia, wat zijn zoon Ulrich I formeel bereikte toen hij Keizerlijk Graaf werd gemaakt in 1464.
Enno's eerste vrouw is niet gedocumenteerd. Hij trouwde met zijn tweede vrouw Gela Syardsna van Manslagt ( 1455), een dochter van Affo Beninga van Pilsum. Nadat Gela's enige zoon uit haar eerste huwelijk, Liudward Cirksena ("Syrtza") van Berum zonder een erfgenaam midden 1530 was overleden, waren Gela en haar nichtje Frauwa Cirksena ("Sirtzena") de enige erfgenamen van de familie Cirksena in Berum. Enno greep de kans. Zijn zoon Edzard uit zijn eerste huwelijk, trouwde met Frauwa Cirksena, en Enno en Edzard namen de familienaam en het wapenschild van Cirksena over om de opvolging te benadrukken.

Nederfrisia

RawReport