by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

2

DispatchFactbookInternational

by The Kingdom of Arctic Islands. . 7 reads.

Deklaracja Tallińska

MY, narody Mieszka, Noworusi i Wysp Arktycznych,

WIERZĄC w fundamentalne prawa człowieka, w godność i wartość istoty ludzkiej, w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych, we współpracę ponad podziałami dla osiągania wspólnych celów, w sprawiedliwość i w walkę o lepsze warunki dla życia,

CHCĄC dla osiągnięcia celów praktykować tolerancję wśród narodów i żyć razem w pokoju jako dobrzy sąsiedzi, jednoczyć siły dla utrzymania pokoju i wspólnie wspierać rozwój ekonomiczny i społeczny wszystkich ludzi,

DLA OSIĄGNIĘCIA TYCH ZADAŃ przeprowadziliśmy spotkanie naszych najznamienitszych Przedstawicieli w Tallinie, gdzie poprzez utworzenie i podpisanie tej Deklaracji powołujemy do życia Ligę Interatlantyckich Narodów.

RawReport