by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

6

DispatchFactbookMiscellaneous

by The Dominion of Nhoor. . 107 reads.

Personal names in Nhoor

Mae esgidiau gwyn yn gwrthyrru
Overview Geography Maps History Politics Monarchy Military Economy Culture Religion News
Diplomatic relations Royal family trees History timeline Provinces Legality National holidays Language Sport Names
Dydw i ddim yn mwynhau'r gwiberod du yn y swyddfa


Introduction
Nhoor have pretty straight forward names. First names come in a masculine and feminine variant or are exclusively masculine or feminine. Childrenís family names are the fatherís by default but once they turn 18, they have the possibility to choose to keep their fatherís family name or adopt their motherís family name instead. Upon marriage, both men and women have the possibility to adopt their spouseís family name (which will then be added to their own with a hyphen) or to be called by their proper family name only. Very rarely someone effectively replaces his/her own family name by their spouseís without retaining his/her own.

Please note that the lists below are far from complete.

Masculine first names

Aa̦n

Choved

Huqed

Menhin

Olad

Qɵder

Toqws

Aborad

Cīber

Ībad

Mērha

Omherid

Qoba

Tu̦nder

Abwrad

Cīssod

Ībēyda

Mharda

Onhā

Qochws

Uba

Acad

Cōchɵd

Īdws

Mhezad

Ōphɵd

Qōman

U̦chwda

Acāver

Collud

Ījortir

Mhww̦s

Ordured

Qorhud

Uldered

Acos

Colmhɵd

Īlde̦nod

Mīned

Orhana

Qwmed

U̦mār

A̦cuzad

Conhan

I̦ldurud

Mirhaƨā̦d

Orws

Raqad

Umhīla

Ager

Corhad

Ily

Mɵstw

Osvīd

Ratir

Urhed

A̦jod

Cwmheƨ

Īmis

Moja̦d

Osytir

Rhanhɵd

Urhod

Alēnhir

Darhīo̦d

Īmwd

Moqer

Ozod

Rhoja̦d

Utired

Alwd

Davronad

Īphed

Morhastir

Pāje̦d

Rībirus

W̦bɵd

Ā̦mɵƨ

Dudord

Īrtesin

Mosē̦d

Pamhod

Rōphed

Wnhaced

Andared

Dwyda

Itɵ̦rd

Mōvestir

Parhus

Roƨa̦d

Wphird

Anid

Eba

Jamhord

Nabwcmws

Pasytir

Sa̦ba

Wrha

A̦qwch

Ebus

Ja̦rhā

Nācirtir

Peron

Sanhad

Wson

Arcod

Ede̦tir

Je̦qed

Naty

Pēysytir

Serphad

Wtired

Armhad

Ējod

Jī̦rinhod

Neva

Pharus

Sīnhin

Zajela

Arvīd

Elerha

Jobīd

Nheva

Phwted

Sī̦rda

Zamha

Arwƨā̦ved

Elīn

Jormud

Nhōrod

Phwzen

Sole̦d

Zēqhirda

Āsytan

Elō

Jō̦s

Nhozwd

Pīqerd

So̦na

Ze̦rtir

Balamid

Ēqasta

Jusytir

Nīƨā̦r

Pīronhad

Sordws

Zē̦vod

Bamhod

Esyca

Labed

Nɵsturud

Pɵrtir

Ƨī̦mhɵnod

Zīber

Bodorhed

Ētus

Lamhuca

Nɵva

Potarva

Ƨɵ̦lan

Zinhoqird

Bohīn

Eysin

Lāƨytus

Nobus

Pwqad

Ƨonad

Zī̦phmws

Boqer

Galanhad

Leymid

Nōmā

Pwzavid

Ƨuphid

Zī̦ƨwd

Bosw̦ced

Gemā

Lɵcmws

Norda

Qārd

Ƨwqws

Zɵ̦sted

Brēd

Geso̦rɵƨ

Losan

Nōs

Qaza

Tado̦d

Zomed

Bwstunā

Gezws

Mabws

Numā

Qebɵd

Ta̦nhod

Zomhorwd

Camhod

Gophurus

Mācarus

Ɵgirod

Qenhod

Techeu̦s

Zōrhod

Carhavid

Gōtɵrd

Madrived

Ɵlwrus

Qhavarcws

Terhid

Zo̦tws

Cēqharad

Gwrhed

Mājō̦d

Ɵriƨytus

Qhīmed

Tī̦rvīd

Zuder

Cessod

Halisin

Maron

Ɵsan

Qhod

Tɵ̦ƨārhed

Zu̦qisytir

Chād

Hɵƨw̦s

Mede̦d

Ɵsoqed

Qirvestir

Toba

Zwnhwd

Chevorha

Honha

Mehin

Oba

Qīte̦zā

Tōnis

Zwva

Feminine first names

Acāra

Camhwqī

Gwzorī

Lamhucī

Nhōro

Pusw̦nhī

Ƨī̦mhɵno

Acsī

Camhwqo

Halisī̦

Lāyco

Nɵvī

Qaa̦rvī

Tayte̦ƨerhī

A̦cuzo

Canso

Hayrenī

Lē̦do

Noranī

Qādo

Tē̦to

Ando

Cantoro

Heldoro

Le̦senho

Nordī

Qhardo

Terenha

Anhī

Cesso

Huldoro

Letervī

Nww̦ra

Qobī

Tɵchī

Antārī

Chāo̦

Īa̦mhī

Leymhī

Ɵlɵ̦rhī

Rora

Tobo

Ara

Cīra

Īchenī

Lōcanha

Ɵrasto

Rāymhī

Tonhae̦ro

Arabenī

Cīsso

Īlde̦no

Lurī

Obanho

Radā̦rdo

Tōja̦

Armhay

Damhī

I̦lduro

Maro

Obecī

Reā̦nhī

Tōrvī

Āro

Darhīo̦

Īzu̦renho

Mela̦ndī

Ōceƨi̦nhī

Rwsa̦lī

U̦chwdī

Aruqo

Davanī

Jā̦candī

Mērhī

Ōchara

Rhato

Umhīlī

Aste̦lī

Devirnī

Jartanī

Mharanho

Odarvī

Sa̦bī

Urho

Ayno

Dwydī

Jaze̦rdī

Mhardī

O̦nhēro

Salvanī

Veyƨo

Balamhī

Ējo

Ja̦zo

Mhōrenī

Onorī

Sanhī

W̦no

Bamho

Elerhī

Jephanī

Mirinho

Orhanī

Sī̦rdī

Wrhī

Bōra

Ēqastī

Jije̦no

Musto

Orumha

So̦nī

Zajelī

Bosw̦chī

Esycī

Jīɵ̦ƨinhī

Narhato̦

Ozo

Ƨāmhardī

Zēqhirdī

Bwstuno

Gamo

Jī̦rinho

Nevī

Pamho

Ƨanta

Zē̦vo

Calavī

Geda̦ronhī

Jō̦vuso̦

Nhāqo

Pherhī

Ƨento

Zorhamhī

Camho

Gerto̦

Jwra

Nhevī

Potarvī

Ƨeranhīo̦

Zuno

Family names

Amher

Camiredy

Greqh

Lɵsach-Jwn

Phostaqh

Tennwqh

Arcarany

Candirheqh

Guluqh

Māc

Posaqh

Te̦qhīseqh

Arhwne̦qh

Cany

Gurqh

Mazda̦riqh

Pɵssa̦ƨiqh

Tī̦stely

Astwqeqh

Caqirlaqh

Gusan

Mensy

Pwqceraqh

Tōƨamen

A̦ƨinō̦ch

Carmeqh

Gusymareqh

Mesyte̦niqh

Pwsy

Tōƨay

Bac

Carōmhīqh

Heluva

Mhwrudy

Rānharsw̦n

Totova

Bac-Nhalu̦ches

Cellichen

Hevach

Mwr

Rhāpar

Tu̦chaly

Badorgeqh

Cemhijy

Hwrcech

Nady

Rhuchws

Ulerh

Balarony

Ceph

Īlīmhar

Nhalu̦ches

Sāly

Ulony

Ba̦rhen

Chasy

I̦swla

Nhōly

Sanhɵqh

Urhit

Barjwzaqh

Cheresuqh

Īƨy

Ocwrwta

Sā̦ƨws

Urtwrws

Barus

Chīsunwn

Jā̦

Onher

Saƨyteqh

Uvarwqh

Bāsyt

Chuliseqh

Javedeqh

Ōnwrīmedy

Se̦nir

Vayda

Beq

Chur

Je̦ƨaniqh

Ormhaqh

Setɵrheqh

Wrhoje̦qh

Bēqomher

Cillaches

Jumisy

Oƨɵmar

Simoseqh

W̦stws

Besā̦nuch

Cōnu̦ch

Juvey

Ɵchuncws

Soqhwqh

Zumher

Bīcela̦ch

Coqheriqh

Juvey-Ɵƨa̦nā̦qh

Ɵƨa̦nā̦qh

Sotiriqh

Bocarany

Cōrs

Jwchmiqen

Pāā̦ƨy

Sulumeqh

Bōchēn

Dasytedy

Jwn

Parhecuch

Swpar

Bōra̦

Demher

Jwnuyseqh

Parsy

Ƨach

Borcws

Emhereqh

Laƨe̦a̦s

Patorheqh

Ƨīmeqh

Buysony

Eversan

Līƨiqir

Petras

Ƨɵ̦jely

Bwstirōdy

Gazwn

Losach

Phacwrws

Tā̦nwqh

Bwsyta̦qh

Gonhomher

Lɵsach

Phāsy

Tarcws

The Dominion of Nhoor

RawReport