by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

The ထာဝရပျော်ရွှင် ကြောင်ကမ္ဘာ of
Left-wing Utopia

Overview Factbook Dispatches Policies People Government Economy Rank Trend Cards

4

A Lesson in Valkyrie Sprak - Sample Conversations of Valentine Z and everyday utilisation of the conlang.

Conversation 1 - Clarissa and Clementine

English Language.

Valkyrie Sprak.

Clarissa: Hello, Clementine!

Clementine: Hello to you, Clarissa! How have you been, my old friend?

Clarissa: Im fine, thanks for asking! How about you?

Clementine: Yes, I have been fine too. Im trying to juggle my part-time job with my school work. Its been rather hectic for these past few weeks, but its fine now.

Clarissa: Ah, I see. Im glad to hear that youre coping well. As for me, I am currently only occupied with my studies in university. I have not found a job just yet.

Clementine: I see Say, do you want to grab a cup of coffee or something? I know a place just around the block there.

Clarissa: Sure! I am on my lunch break, so I am all right with it.

(The two girls went for the morning coffee at a local caf.)

Clarissa: Ooh, looks nice! Its at least better than your typical coffee chain, in terms of atmosphere. The prices are a little too high though.

Clementine: Yep! I guess thats what happens to the little guys when they have to try to compete against the larger corporations. They need to make up for it with the higher prices.

Clarissa: The taste isnt that bad though. So, what brings you to this part of the town?

Clementine: Ah, nothing much. Got this little errand from my company, to deliver this package to Mr. Alan.

Clarissa: Is it like a courier company?

Clementine: Not really. Mainly office work where it typically involves me sorting out the paperwork.

Clarissa: Hmm, no offense, but is it why youre only doing this part time? Your full time job will be much more adventurous than this, isnt it?

Clementine: You know me so well, Clarissa! Yes, I am going to be a freelance photographer. I will then travel around the world and take photos.

Clarissa: Sounds nice to me! As for me, I thought about becoming a pilot, like a commercial one. Unfortunately, my fear of heights literally grounded my dreams.

Clementine: Maybe you can still join the Air Force? As in, maybe you can become their technician or something like that?

Clarissa: Ill pass. It will just make me feel more envious towards those that have, you know, no fear of heights?

Clementine: Hmm, fair point. So, youre planning to take up botany? You have a love for flowers too!

Clarissa: Yep, thats what I am thinking of too. Botanist Clarissa, at your service!

Clementine: Dont you want to overcome your fear though?

Clarissa: I really tried, Clementine. It did not work too well; every time I subjected myself to great heights and falls, like bungee jumping, I nearly ended up getting a heart attack. It never improves.

Clementine: Thats quite unfortunate. Hope that one day you will be able to overcome that.

Clarissa: Thanks, Clementine! And thanks for the meet up today! Its quite a meaningful one. I hope you get the full-time job that youre looking for.

Clementine: Same here. Goodness, its been a few months since we last met each other. Lets hope to see each other again in the future.

Clarissa: Farewell for now, and see you soon!

Clementine: Goodbye!

Clarissa: Hallo, Clementine !

Clementine: Hallo to Jij, Clarissa ! Hvernig avez Jij geweest, mijn oud Vinkona ?

Clarissa: Ik sinn bien, Danke fir dat ! Wi over Jij ?

Clementine: Da, Ik sinn geweest bien asemenea. Ik sinn versuchen zu jonglieren mijn deeltijd Iş com mijn Pracy Szkoły. Het is geweest ischter memagurushī fir ds afgelopen Weken, m Het is bueno nu.

Clarissa: Ah, Ech gesinn. Ik ben alegre ze ascoltare datt Jij zijn zvldn trs bien. Als fir Me, Ik sinn momenteel numai belegt met mijn tdie in Uniwersytet. Ik heb niet gevind een Munka net.

Clementine: Ech gesinn Zo, doe Jij falta ze erhalten een Tasse ov Kāpi of Quelque Chose ? Ik wiedzieć een Indawo net om die Blok daar.

Clarissa: Natuurlijk ! Ik sinn op mijn Laca Pauze, zo Ik sinn in Ordnung avec a.

(De deux Mdchen ging fir de Morgen-Kāpi by een plasslike Kaḥpē Kaṭai.)

Clarissa: Ooh, haar Rngmo ass agrable ! Het ass pelo menos meilleur comparat cu r typisch Kāphī Cēna, am Snn vun Bun-Wigi. De rak sinn un peu trop haut obwuel.

Clementine: Ja ! Ik odgadnąć datt is wat gebeurt ze de azıcık Şirketler wanneer Si mssen ze versuchen ze concurreren gint de grer Korporacije. Si necesitar ze ptolni mat de plus haute Fiyatlar.

Clarissa: De Ladha is niet datt slecht obwuel. Zo, wat bringt Jij ze hierdie Deel van die Dorp ?

Clementine: Ah, nischt mi. Gekregen dst klein Kldets aus mijn Zdruba, ze liefern dst Paketas zo Mr. Alan.

Clarissa: Is Het hnleche ze een Futr Zdruba ?

Clementine: Niet wierklech. Principalement gyintzs wou Het tipic felur Me zortieren de Paprovn.

Clarissa: Hmm, kee Gestiert gehofft, m is Het waarom Jij bass s tun dst deeltijd ? r full-time Munka zal zijn beaucoup plus partolmos dect Dst, ass Het niet ?

Clementine: Jij vědět Me zo goed, Clarissa ! Da, Ik sinn gehen zu werden een Serbest alışan Fotograf. Ik wil dan reis om die Wereld et Tage billeder.

Clarissa: Suona bene ! Als fir Mij, Ik dumal over rckelt een Pilta, datt is, een Kzforgalm Pilta. Malheureusement, mijn Kōsho Kyōfushō doslovně geerdet mijn Snovi.

Clementine: Vlicht Jij kan nog įstoti Gaisa Spēki ? Datt is, vlicht Jij kan warden hir Tēkinīsīyani of Ceva zoals Datt ?

Clarissa: Aucune chance. Het wil juste machen Me kanjiru ms envidioso auf Deene datt hebben, Jij weess, aucun Hoogtevrees ?

Clementine: Hmm, juste point. Zo, Jij sinn planning ze zająć Botanika ? Jij hebben een amor fir Kvity aussi !

Clarissa: Ja, datt is wat Ik ben miljenje aussi. Botanik Clarissa, op r Szolgltats !

Clementine: Wil Jij niet wilt surmonter jouw Temor obwuel ?

Clarissa: Ik wierklech bewhrt, Clementine. Het is niet wirksam helemaal; elke keer Ik ausgesetzt Mezelf ze groe Hhen et Strze, wll Bandi Skakanje, Ik aproape landen met een Infarkt. Het nooit melhorar.

Clementine: Datt is assez malheureux. Esperar datte een Dag Jij wil worden fhig ze berwinden Datt.

Clarissa: Danke, Clementine ! Et Danke fir de Mte Vandaag ! Het is assez een ingarmikill Un. Ik esperar Jij bekommen de full-time Munka datt Jij sinn suchen.

Clementine: Mme hier. Bon Dieu, Het is geweest quelques Maanden sinds Wij voorgaand treffen Varandra. Loss Eis esperar ze aantreffen Varandra encore in de Toekomst.

Clarissa: ddi fir Nu, et tot zien !

Clementine: Vaarwel !

Report