Brochis RMB

WA Delegate: None.

Founder: The Kingdom of Sorubim

World Factbook Entry

Brochis. It's here - and so are we

Embassies: bonvanasmith, Chalker, The Wheel of Time, The Ascendancy, The Forever Lasting Cold, Republic of Cuba, World Alliance, Tanelorn, Union of American Nationalists, Union of Nationalists, Cat Empire, The Illuminati, and NS April Fools Day Jokes.

Tags: Password and Medium.

Regional Power: Moderate

Brochis contains 30 nations, the 419th most in the world.

ActivityHistoryAdministration

Password required

Today's World Census Report

The Least Corrupt Governments in Brochis

World Census officials visited a range of government departments and recorded how frequently bribes were required to complete simple administrative requests.

As a region, Brochis is ranked 13,553rd in the world for Least Corrupt Governments.

#NationWA CategoryMotto
1.The Kingdom of SorubimNew York Times Democracy“Personal sacrifice keeps us free”
2.The Holy Red Kingdom of XenotocaScandinavian Liberal Paradise“We shall never waver from our destiny”
3.The Republic of ChandaDemocratic Socialists“Let wisdom be our guide”
4.The Kingdom of ChalmasiaLeft-wing Utopia“All roads lead to Chalmasia”
5.The Matriarchy of CorsiniaDemocratic Socialists“Semper recta”
6.The Kingdom of BelvisiaLiberal Democratic Socialists“The Belvisian spirit sustains us”
7.The Commonwealth of ParailiaDemocratic Socialists“We are the masters of our own destiny”
8.The Republic of DilleniaInoffensive Centrist Democracy“Cockadoodledon't”
9.The Kingdom of CalaDemocratic Socialists“Flounder”
10.The Kingdom of PinzonaNew York Times Democracy“P”
Page:  «  1  2  3  »

Regional Happenings

More...

Brochis Regional Message Board

ի օդային երեկո

ոչ ոք չի ստանում, ինձ ցած

մեծ սեւ անցք

սառը, ինչպես սառույցի

Դուք ավելի լավ է

պատահական ռադիոկայանը

երեք թույն Համբույր

քայլելուց իմ երեխան վերադառնալ տուն

խելացի

Հիրոշիմա

Forum View

by Max Barry

Latest Forum Topics